ペルシア語版

اطلاعیه
اعتراضی"اتحادیه
آزاد کارگران ژاپن"!

کشته شدن حتی یک
نفر را نمی بخشیم !

"حادثه ای خارج از امکان تصور بود".این تنها جمله ایست که مدام در حال تکرارشدن است و قرار است با آن دهها هزار نفر توجیح شوند.بله باید مکررا واز هر سویی تکرار گردد تا توجیح مرگ دهها هزار نفر و از هم پاشیدن زندگی میلیونها نفر امکان پذیر گردد.

اما باید پرسید که آیا واقعا حدوث اینچنین فاجعه ای امری غیر قابل تصور بوده است؟ آیا واقعا کسانی نبوده اند که همواره اینچنین حوادث و روزهایی را تشخیص داده وهمواره اعلام خطر نموده اند؟! پیش از اینها وقوع زلزله وسونامی وبه مراتب آن آسیب پذیر بودن نیروگاههای اتمی با توجه به کاستی های ساختمانی آن ویا احتمال وقوع انفجار در بخشهای مختلف مخازن وپخش شدن مواد آلوده اتمی آن در وسعت گسترده جغرافیایی را نه تنها متخصصین مخالف انرژی ونیروگاههای اتمی بلکه بسیاری دیگر از انسانها تصور نموده وضمن ارائه نتایج تحقیقاتشان بطور علنی اعلام خطر نموده بودند.

حدت خسارات جانی ومالی تخمین زده شده بود

بمنظور تعمین انرژی برق برای توکیو سایر و شهرهای مرکزی از سوی سرمایه داران زندگی میلیونها انسان در استانهای دور افتاده به بازی گرفته شده است.تابدین روزها ؛بجز نیروگاه اتمی استان"اوکیناوا"درجنوب، سایر این نیروگاهها سودهای بادآورده با وضعیت متعادلی را به جیب خود سرازیر ساختند. مسلما در ازای این تجارت سود آور وبزل وبخشش اختیار مطلق این مناطق بدین صاحبان شرکتها و یا تعیین قوانینی درراستای تسهیل سود آوری ایشان بدون توجه به جان انسانها دولت نیز بشدت مسئول میباشد. دولت وصاحبان نیروگاههای اتمی هردو مسئول این فجایع بوده وباید متقبل خسارات جانی ومالی شهروندان شوند.

آنچه که ما مردم در وحله اول از دولت و صاحبان شرکت برق در توکیو خواستاریم عبارتست از: آشکار کردن واقعیتها از صدمات و خطرات انفجاری در نیروگاه اتمی فوکوشیما و وضعیت کاری کارگرانی که بمنظور مهار آن بکار گرفته شده اند.میدانیم که با توجه به از کار افتادن موتورهای خنک کننده کارگرانی بعنوان انجام این کار بکار گمارده شده اند.ایا اساسا اقدامی بمنظور جلوگیری از ابتلای ایشان به مواد اتمی وتشعشات آن صورت گرفته یانه؟ ضمن آنکه ما خواستار آشکار کردن هویت کسانی هستیم که در این محل به امر کنترل وامر ونهی بدین کارگران می باشند. این خواسته های ما نه بمنظور قهرمان سازی از کارگران قربانی این مراکز بلکه بمنظور بلند کردن صدای دادخواهی ایشان میباشد. اشتغال در این مراکز که به ادعای سران وصاحبان شرکتها بمنظور نجات جان میلیونها انسان صورت میگیر کاری نیست که باید این کلرگران بدان مجبور باشند. این کار وفداکاریها بدرست وظیفه همان عاشقان سود واستثمار است که باید بدان بپردازند و نه کارگران. ما مردم کشته شدن حتی یک کارگر بدین طریق بی رحمانه را نمی بخشیم.

امروز ما مردم یکبار دیگر در حال تبدیل شدن به قربانیان انفجار اتمی وتشعشات آن میباشیم. عملا در سراسر کشور جان وسلامت میلیونها انسان به خطر افتاده است. جبران این تلفات وخسارات باید همزمان با جبران تلفات وخسارات مردم قربانی زلزله وسونامی است صورت گیرد. همچنین امر مهم دیگر در این بین لطمات جبران ناپذیریست که بطور قطع وبر اثر نشی زایئات اتمی متوجه زمینهای کشاورزی شده است. بدون تردید این زمینها تا سالهای مدید غیرقابل مصرف خواهند بود. با توجه بدین واقعیت تضمین سلامتی مواد غذایی ومحصولات کشاورزی تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نیست. آنچکه از پس این فجایع بخصوص متوجه طبقات پایین ومحروم خواهد شد همانا کمبود ویا عدم دسترسی به مواد غذایی کافیست. از سویی نیز لطمات وارده به اقتصاد کشور بدلیل رویارویی آن با کمبود برق در کار خانجات تولیدیست. اینجا نیز مجددا این کار گران هستند که با توجه به سیاستهای تاکنونی سرمایه داران قربانی خواهند شد. این کارگران بدلیل نبود کار یا اخراج شده ویا مجبور به اشتغال با حقوقهای نازل وکارهای شاق ومحرومیتها ازحقوق ونعمینات اجتماعی خواهند گردید.

خواسته های اساسی ما از دولت وشرکتهای خصوصی نیروگاههای اتمی بشرح زیر میباشد:

1.متوقف کردن تمامی نیروگاههای اتمی
2.پایان بخشیدن به سیستم قربانی کردن جان انسانها بمنظور اخذ سوذ
3.صاحبان شرکتهای انرژی اتمی باید تمامی هزینه های خسارات وارده به یکایک شهروندان را متقبل بشوند
4.تا زمان بازیافت مجدد سلامی باید به همه مسمومین تشعشات یا انفجاراتمی هزینه های درمانی وزندگی پرداخت شود
5.باید به تمامی کشاورزان ویا صاحبان کارگاههای کوچک که پیش از این وبمنظور برپایی نیروگاههای اتمی زمینها واماکن اشتغالشان به نابودی کشیده شد بطور کامل خسارت پرداخت شود
6.با توجه به صدمات وارده وخواست پایان دادن به تاسیسات اتمی کارگران بسیاری با بیکاری مواجه خواهند گردید.پرداخت غرامت به تمامی این کارگران برعهده صاحبان این شرکتها میباشد.همچنین باید حقوق ومزایای کارگران بخشهایی از این شرکتها که باقی خواهند ماند بطورکامل وبدون هیچ تذییقی تضمین شود

خطاب ما در این اطلاعیه به کسانیست که مسئولیت سیاستها وتدابیر غیر مردمی وضد انسانیشان بر عهده شان میباشد. ایشان همین امروز نیز از طریق رسانه های مزدور ویا دانشمندان ومحققین دست به سینه تلاش دارند تا این ادعای دروغین را به خورد مردم بدهند که وضعیت رخ داده خارج از تصور بوده ویا چندان خساراتی به جان وسلامتی مردم وارد نشده ویا نخواهد شد.این ادعاها کاملا دروغ وبمنظور نجات شرکتهای خصوصی ودولت از زیر ضرب اعتراضات وخواسته های بحق مردم است. ما از تمامی مردم وکارگران خواستار آنیم که با بیرون کشیدن خود از زیر انبوه این بمبارانهای تبلیغاتی دروغین به صف ما بپیوندند تا در مقابل آنان حرکتهای اعتراصی خود را تدارک ببینیم

اتحادیه آزاد کارگران

2011/3/17
作成:: Jamal Saberi